Filtracija postupak kojim se mutna vina čiste tako da pod podtlakom, slobodnim padom ili tlakom...

read more