Destilacija (lat.), postupak kojim se grijanjem tekućina hlapive tvari pretvaraju u plinovito, a...

read more