Proizvodnja vina

Maceracija

(lat.), postupak namakanja neke krute tvari (npr. dropa, voća, aromatskog bilja i sl.) u tekućini (npr. u moštu, ...

Saccharomyces

Saccharomyces - jedan od najčešće spominjanih rodova kvasaca (iz porodice Saccharomy­ceta­ceae) u koji su uvrštene ...

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Saharin

Saharin je tehnički naziv za imido-sulfo benzojevu kiselinu, najviše korišteno umjetno sladilo čiji je relativni ...

Saharoza

Saharoza je naziv grč. podrijetla (sakhar), kod nas zvan šećer, (riječju koja dolazi iz turskog naziva šeker), ...

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Sažimanje mošta i vina

Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje, skupljanje, sažimanje),

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu (lat. sedere = sjesti), isto što i taloženje krutih čestica u moštu i ...

Selekcionirani vinski kvasac

Selekcionirani vinski kvasac proizvode vinarski instituti i specijalizirana poduzeća (koja ih najčešće stavljaju u ...

Skladno vino

Skladno vino (još i harmonično) je ono u kojem su uravnotežene slatke (šećeri, alkoholi i dr.), kisele (organske i ...

Slamnatožuta bijela vina

Slamnatožuta bijela vina su ona koja su dobivena vrlo kratkim zadržavanjem mošta na kožici bijelog grožđa. Najčešći

Slatka rezerva

Slatka rezerva - V.: konzervirani mošt, nijemi mošt, flotacija.

Sljubljivanje vina

Sljubljivanje vina (kupaža, rezanje i križanje) je uobičajeni naziv za radnju miješanja dvije ili više vrsta, odn. ...

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Vino spumante

Vino spumante je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.), ZOV-u vino koje, uz druge određene sastojke, sadrži i povećanu ...

Vino za destilaciju

Prema Pravilniku o proizvodnji vina u RH (NN 2/05.) vino za destilaciju mora biti proizvedeno iz priznatih ...

Vinobojka

još i kermes, naziv sjevernoameričke trajno zelene biljke (bot. lat. naziv Phytolaca americana) iz istoimene ...

Zrenje vina

Zrenje vina je značajna faza u nastanku vrsnog vina, počinje po završenom vrenju i obavljenom prvom pretoku, a ...

Žutina

Žutina je u Dalmaciji i na kvarnerskim otocima naziv bijelih vina koja su, zbog tehnološkog postupka, primjerenog ...