Zakiseljavanje mošta i vina

Zakiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina (NN 2/05)] i dopušteno samo djelomično u zoni C3 i to za masulj, mošt i mošt u vrenju do granice od 1,5 g/l izraženo kao vinska kiselina, a za vina do granice od 2,5 g/l. Napomenimo da se djelomično otkiseljavanje može provoditi samo u zoni B, a djelomično otkiseljavanje i dokiseljavanje samo u zonama C1 i C2.

Otkiseljavanje vina može se provoditi do granice od 1 g/l izraženo kao vinska, a mošt namijenjen koncentriranju može se djelomično otkiseljavati. Istovremeno dokiseljavanje i pojačavanje, kao i dokiseljavanje i otkiseljavanje istog proizvoda nije dopušteno.
Vidi; zone proizvodnje u RH.

Povezano

Agar-agar

Agar-agar (mal.) je polisaharid dobiven preradbom morskih algi. U vinarstvu je dopušteno bistrilo (pojavljuje  se u

Čepilica

Čepilica naprava za zatvaranje boca. Konstrukcija čepilice ovisi o vrsti čepa (pluto, plastika, silikon, metalni ...

Vinski krug

Vinski krug je naziv dvomjesečnika, hrvatskog časopisa za vinogradarstvo i vinarstvo koji je počeo izlaziti ožujka ...
Novosti