Vedro

Vedro (još i vjedro) je  posuda, u prošlosti i mjera za tekućine i vino od 56.589 l (sjeti se narodne izreke, koliko vedara na jutro toliko hl na ha,). (Primjerice, ako je urodilo na jutro 100 vjedara, tada je na jutro urodilo (56,589 litara x 100 =) 5.658,9 litara. 1 ha ima (10.000 m2=) 1,737 jutara, pa je prema tome preračunati urod na ha (5658,9 x 1,737 =) 9829,5 litara. Međutim 100 hl je 10.000 litara, a to znači da je citirana narodna izreka približno točna. Razlika između vedara (vjedara) na jutro i hektolitara na hektar iznosi samo 1,705%).
Istoznačnice su vidro, vjedro, vedrica, čabar, škaf, kabao, spud.
Vidi: akov, stare mjerne jedinice.

Povezano

Pektini

Pektini su kem. polimeri galakturonske kiseline postrano esterificirani metilnim skupinama. Za vinare je značajno ...

Udruga enologa

Vidi: L’Union internationale des oenoloques

Homer

Homer (grč.: Hòmēros) je prema brojnim jezikoslovcima autor epova Ilijade i Odiseje, manji broj smatra da je svaki ...
Novosti