Urea

Urea je naziv umjetnog dušičnog gnojiva u kojem je dušik sadržan u amidnom obliku. Da bi se izbjegli gubici dušika (u obliku amonijaka-NH3) ishlapljivanjem, unosi se u tlo, a površinski (npr. na zatravljenu površinu) samo neposredno pred kišu. U kombinaciji sa sredstvima za zaštitu, urea se može biljci dodati i folijarno (tj. putem lista-prskanjem), ali valja znati da takva otopina ne smije sadržavati više od 1% tog dušičnog gnojiva čija je koncentracija oko 46%. S obzirom na to da je urea visokokoncentrirano dušično gnojivo koje posredno i zakiseljava tlo, kada se s njom gnoji valja tlu dodati i mljevenog vapnenca, kako bi mu se održala zadovoljavajuća aktualna kiselost. Osim obavljene analize tla (na osnovu koje se određuje količina i vrsta gnojiva) vinogradar će brinuti o dobu gnojidbe, vremenskim prilikama i kulturi koju prihranjuje, pa će se o svemu tome posavjetovati sa stručnom osobom. Naime, uz opisanu ureu, na tržištu se nudi i tekuće gnojivo urea amonij nitrat (UAN-30%), u kojem je polovica ukupnog dušika u amidnom, a druga polovica u amonijskom i nitratnom obliku. Ovo se gnojivo ne smije koristiti u folijarnoj gnojidbi.
Vidi: gnojidba vinove loze

Povezano

Fakultativno anaeroban

Fakultativno anaeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

Iskrenje i pjenjenje

Iskrenje i pjenjenje za razliku od pjenjenja iskrenjem označavamo onaj dio vidljive plinovite faze (primjerice ...

Održivo vinogradarstvo

Održivo vinogradarstvo je kao i održiva poljoprivreda smijer u proizvodnji koji se zalaže za smanjenje ljudskog ...
Novosti