Soli - zajednički naziv za velik broj spojeva (slanog, gorkog, slanogorkog, slatkog ili kiselog...

read more