Pokuplje je naziv nizinskog područja uz rijeku Kupu od Ozlja do utoka u Savu, po kojem je nazvana,...

read more