Mega (grč. mega - velik) je predmetak (prefiks) za milijun puta veći decimalni umnožak. Označava...

read more