Malligandov ebuliometar  (u praksi zvan maligand), sastoji se od kotlića i savijene cijevi za...

read more