kemijski sastav vina

Oksalna kiselina

Oksalna kiselina (empirijska formula C2H2O4, racionalna COOH COOH) je jedna od tridesetak...

read more

Proteini

Proteini (od grč. protos = prvi) i kod nas češće korišteni znanstveni naziv za bjelančevine. Vidi:...

read more

Propionska kiselina

Propionska kiselina je jedna od istoznačnica za mliječnu kiselinu, koja se može označiti i kao...

read more

Propanska kiselina

Propanska kiselina je istoznačnica za mliječnu kiselinu. Tu organsku karboksilnu kiselinu čini...

read more