Hektar oznaka za ovu mjernu jedinicu je ha, fizikalna veličina površina, a definira se 1 ha = 100...

read more