Fenoli su derivati benzena u čijem je prstenu jedan ili više vodikovih atoma zamijenjen s OH...

read more