Randman

Randman (fr. rendement, čit. randma) je iskorištenje, odn. korisni ili koristan učinak. Npr. ako se od 100 kg grožđa proizvede 70 l vina (nakon prvoga pretoka), kažemo da je r. 70 %. Pojedine moštenice daju veći, druge manji randman. Zbog rodne sorte visokog randmana müller thurgau, Njemačka postiže visok randman (hl/ha). Na kvalitetu budućeg vina u znatnoj mjeri utječe i urod (randman hl/ha), pa iako se općenito smatra da su dobre godine istodobno i rodne, valja znati da to vrijedi samo do stanovite mjere. Prema tome, ne smiju se svi poslovi u vinogradu (rezidba, gnojidba, uzgojni oblik i sl.) i podrumu (tiještenje i dr.) podrediti visokom randmanu, jer će time biti narušena kakvoća grožđa i vina.
Vidi:berba grožđa.

Povezano

Rujnocrvena vina

Rujnocrvena vina su vina iz crnih sorata grožđa (rosé i tzv. crna odn. crvena vina) dobivena vrenjem masulja da bi ...

Tadejević Vinko

Tadejević Vinko (1914. – 2004.)   nakon završenog studija agronomije 1938. radi kao enokemičar u Zavodu za ...

OIV

OIV je akronim naziva Međunarodne organizacije za lozu i vino čije ime na fr. glasi Organisation International de ...
Novosti