Praćenje utjecaja ultrazvuka velike snage i termosonifikacije na inaktivaciju Brettanomyces bruxellensis u crnom vinu

 

Brettanomyces bruxellensis jedan je od najvažnijih mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje vina. Ovaj kvasac je štetan za industriju vina jer ima sposobnost stvaranja hlapivih fenola, spojeva koji su odgovorni za neugodan miris vina. Za sprečavanje njegova rasta mogu se primijeniti nove procesne tehnologije tzv. netermalne tehnologije. U ovom istraživanju ispitana je primjena ultrazvuka visoke snage kao i zajednička primjena ultrazvuka visoke snage i zagrijavanja (termosonifikacija) za šaržnu inaktivaciju B. bruxellensis u crnom vinu. Tijekom istraživanja ispitan je utjecaj različitih parametara kao što su trajanje tretiranja (1, 2, 3, 6, 10 i 15 minuta), temperatura (25, 35, 40 i 43 ºC) i promjer sonde (12,7 i 19,1 mm). Utvrđeno je kako je zajednička primjena ultrazvuka visoke snage i zagrijavanja (termosonifikacija) bolja metoda za inaktivaciju ovog kvasca u odnosu na samostalnu primjenu ultrazvuka visoke snage. Ipak primjenom ultrazvuka visoke snage postignuta je smanjena proizvodnja hlapivih fenola pomoću kvasca B. bruxellensis. Potpuna inaktivacija kvasca B. bruxellensis postignuta je pri 43 ºC primjenom ultrazvuka frekvencije 20 kHz i sonde promjera 12,7 mm kroz 3 minute.

A

Jezik rada: Engleski

A

Leo Gracin1 , Stela Križanović1 , Anet Režek Jambrak1 , Marina Tomašević1 , Karla Kelšin1 , Katarina Lukić1 , Karin Kovačević Ganić1 *

Povezano
Novosti