Polisaharidi

Polisaharidi (grč. poly više) je naziv za veći broj organskih spojeva (kod bilja škrob, celuloza, inulin, kod životinja glikogen, inzulin, hitin) koji su sastavljeni od velikog broja jednostavnih šećera (monosaharida, koje nazivamo i monoze), čiji broj do sada nije utvrđen, pa se on označava s n (npr. (C6H10O5)n). Celuloze kao glavnog predstavnika polisaharida u grožđu, najviše ima u peteljci, a ona se za sada koristi samo djelomično (npr. u velikim destilerijama) kao gorivo. Kalorična vrijednost osušene peteljke u odnosu na ogrjevno drvo je 0,7: 1. U bobici celuloza se nalazi još u sjemenci, a u kožici taj sadržaj ne prelazi 4 %. Škrob kao prvi vidljivi proizvod asimilacije nalazi se u bobici dok je još zelena i dok se ponaša kao list. Poslije taj sadržaj iščezava, pa tako polisaharide ne nalazimo u moštu i vinu. Kao što je iz rečenog razvidno p. su ugljikohidrati koji nisu slatki ni topivi u vodi, a služe biljci kao rezervna hrana (škrob i inulin), odnosno kao građevna tvar (dajući pojedinim dijelovima biljke strukturu čvrstoće-celuloza).

Povezano

Lozne podloge

Lozne podloge su pretežito američke vrste loza ili njihovi križanci. Uz primjerenu otpornost na napad trsnog ušenca

Ose

Ose (lat. naziv podreda Vespidae) su kukci iz reda opnokrilaca (Hymenoptera) u koji je uvršten velik broj vrsta, od

Razvrstavanje vina

Razvrstavanje vina se može obaviti prema njegovu sastavu, zatim prema kvalitetnim osobinama, podrijetlu, vremenu i ...
Novosti