PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi konduktometrijski (mjerenjem vodljivosti elektr. struje) ili potenciometrijski (mjerenjem električne pogonske sile za jakost električne struje ili otpora).
Vidi: pH, disocijacija.

Povezano

Apstinent

Apstinent (lat. abstinere), uz korištenje u političkom rječniku, najčešće označava osobu koja ne pije alkoholna ...

Bioinsekticid

Bioinsekticid je insekticid koji se proizvodi iz biljnih ili životinjskih organizama ili njihovih produkata u ...

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom ...
Novosti