Pektini

Pektini su kem. polimeri galakturonske kiseline postrano esterificirani metilnim skupinama. Za vinare je značajno znati da te građevne tvari grožđa, u tijeku preradbe prelaze u mošt i vino. Njihovom razgradnjom oslobađa se metanol, a hoće li ga biti u vinu ovisi o sorti (s više ili manje krute faze, što istodobno znači s više ili manje pektinskih tvari) i načinu preradbe (kraće ili duže vrijeme maceracije na dropu).

Povezano

Crvena dinka

Crvena dinka je istoznačnica (sinonim) za kultivar kevedinka.

Pasteur Louis

Pasteur Louis (1822.-1895.), po mnogima otac moderne enologije. Prvi je ispravno razjasnio bit alkoholne ...

Kašaj Mirko

Kašaj Mirko autor „Priručnika vinogradarstva za male vinogradare”, što ga je napisao kao umirovljeni potpukovnik ...
Novosti