Moštomjer

moštomjer

Moštomjer je naprava za brzo određivanje šećera, odnosno suhe tvari u soku grožđa. Kod nas su najčešće upotrebljavani moštomjeri klosterneuburška moštna vaga (zvana još i Baboov moštomjer) i oechsleeova moštna vaga, dok su ostale (baumeov, brixov i balingov areometar) već odavna napuštene. Kao poseban oblik moštomjera spomenimo refraktometar koji radi na načelu loma svjetlosti. Navedenim napravama očitani sadržaj gustoće, suhe tvari odnosno šećera je za praktične potrebe zadovoljavajuće točan. Iz tih se podataka, na temelju odgovarajućih tablica izračunava potencijalni sadržaj etanola u budućem vinu.

[Pravilnikom o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda grožđa i vina, te voćnih vina (NN 106/2004)] propisane su aparature, reagensi, postupci i načini iskazivanja (uvjetno rečeno službenih) rezultata.  Te poslove obavljaju pravne osobe (enološki laboratoji i druge pravne ovlaštene osobe) koje ispunjavaju uvjete propisane [Pravilnikom u NN 102/2004 i Zakonu o normizaciji (NN 55/96), te drugim propisanim uvjetima (NN 83/98, 126/00 i 1/02 i hrvatskim normama].

Povezano

Zapoja

Zapoja je prastari običaj (koji je bio njegovan još i u hrvatskoj državi narodnih vladara), što se ogleda u činu ...

Vinjaga

Vinjaga je hrv. ime za samoniklu vinovu lozu, Vitis silvestris, još zvanu šumska loza, vinika i loznica. Vidi: ...

Rizvanac

Rizvanac jedan od naziva vinske sorte bijelog grožđa koju je križanjem, uzgojio 1891. Švicarac dr. Hermann Müller ...
Novosti