Mol

Mol je jedna od sedam osnovnih mjernih jedinica, a označava množinu (množinski udjel) odnosno količinu tvari onog sustava koji sadrži toliko jedinki koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu tog izotopa ima 6,022045 x 1023 atoma (što je Avogadrova konstanta koju označavamo s L i još nazivamo Avogadrov broj). Mol nekog spoja ima masu jednaku masi molekularne težine tog spoja izraženo u gramima.

Povezano

Nerezine

Nerezine su zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće, nerez, neriz.

Crni lom

Crni lom pocrnjivanje, plavi lom, mastiljavost, nazivi su za jednu te istu manu vina, što se manifestira kod ...

Vršikanje

Vršikanje je naziv za poslove u okviru zelene rezidbe kojim se ručno zalamaju ili u velikim plantažnim vinogradima ...
Novosti