Hidrometrija

Hidrometrija dio znanosti hidromehanike (hidrostatske i hidrodinamičke) koja se bavi ispitivanjem ne samo vode (grč. hýdōr hýdatos) po kojoj je i dobila ime, već i ostalih kapljevina. Naprava za tzv. uobičajenu metodu određivanja gustoće i relativne gustoće:
a/ suhih vina (sa skalom od 0,983 do 1,003 i s podjelama od 0,0010 i 0,0002 s tim da svaka oznaka od 0,0010 mora biti odvojena od slijedeće oznake za najmanje 5 mm) i
b/ bezalkoholnih vina, slatkih vina i mošta (za koje se koristi niz od pet h. sa skalama od 1,000 do 1,030, od 1,030 do 1,060, od 1,060 do 1,090, od 1,090 do 1,120 i 1,120 do 1,150 s podjelama na najmanje svakih 0,0010 i 0,0005, a svaka oznaka 0,0010 mora biti odijeljena od slijedeće takve oznake najmanje 3 mm) naziva se hidrometar.

Hidrometri moraju biti graduirani za gustoću pri 20°C, dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima.
Kalibriranje hidrometra se obavlja kod ovlaštenog državnog tijela. Očitavanje se vrši „na vrhu meniskusa“. Mjerni termometar mora imati skalu s minimalnom podjelom od 0,5°C, a mjerni cilindar (u koji se uranja hidrometar) ima visinu 320 mm, s unutarnjim promjerom 36 mm. Očitanu gustoću pri određenoj temperaturi se korigira na 20°C odgovarajućim tablicama. Relativna gustoća vina ili mošta izračunava se tako da se utvrđena gustoća pri 20°C podijeli s 0,998203. Detaljan opis aparature i postupka rada, te tablica za korekciju masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20°C propisan je Pravilnikom o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (NN 106/2004).

Povezano
Učinak ultrazvuka velike snage na fenolni sastav, kromatska  svojstva i aromatske spojeve crnih vina

Učinak ultrazvuka velike snage na fenolni sastav, kromatska svojstva i aromatske spojeve crnih vina

Ultrazvuk velike snage je nova ne termalna tehnologija primarno namijenjena kontroli kvalitete hrane. Primjena ...

Imbrina

Imbrina istoznačnica za sortu bijelog, na sunčanoj strani lagano crvenkastog grožđa kraljevine.

Jambrović, Ivan

Jambrović, Ivan (1920.-1984.) Vrstan stručnjak koji je uspješno vodio vinogradarske i vinarske poslove u PK Kutjevu
Novosti