Fliš

Fliš je naziv tla koje čine slojevi lapora (mješavine gline i vapnenca), pješčenjaka (kako se naziva kremeni pijesak povezan sa laporom) i glinenog škriljevca (kako se nazivaju lakodrobive silikatne stijene u kojima ima vapnenca, željezovih oksida i raznovrsnih alumosilikata – Felspata). Na takvim se tlima (primjerice na pobrđima dijela Istre, koji se nazivaju Siva Istra) uspješno uzgaja vinova loza.

Povezano

Etilni alkohol

Etilni alkohol isto što i etanol.

AA

AA (uz neka druga značenja)  je akronim, tj. skraćenica početnih slova Međunarodne udruge bivših alkoholičara čiji ...

Mili

Mili (lat.) ili milli je predznak za tisućiti dio, npr. mm za tisućiti dio metra, tj. milimetar. Tisućiti dio ...
Novosti