Fazinić, Nevenko

Fazinić, Nevenko (1917.-2003.), autor velikog broja znanstvenih i stručnih radova s područja vinogradarstva, brojnih studija i projekata za podizanje plantažnih vinograda (Erdut, Ilok, Belje, Kutjevo, Poreč, Zadar, Benkovac, Opuzen, Vis, Čemovsko polje..) i zaštitu k.z.p., inicijator i voditelj poslova na regionalizaciji vinogradarskih područja u RH, zaslužan za uspješnu introdukciju vinskih kultivara i zobatica u neka hrvatska vinorodna područja, pionir primjene kod nas suvremenih bezarmaturnih nasada vinograda (Nadin kraj Zadra), predavač iz predmeta ampelografija na postdiplomskom studiju iz vinogradarstva na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Nakon završenog studija na polj. fakultetu u Zagrebu (1942.) i obavljanja stručnih i rukovodećih poslova na dobru Erdut (1945.-1948.) i u direkciji polj. dobara Istre (1948.-1951.) preuzima dužnost stručnog suradnika, a nakon specijalizacije u Francuskoj, znanstvenog savjetnika u Institutu za v. i v. (Zagreb, Kačićeva 9a), s kojim u svojstvu ravnatelja upravlja od 1968. do umirovljenja (1982.). Od 1978. do 1982. član je Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV), a od 1982. do 1994. i Međunarodnog centra za dokumentaciju zaštite kontroliranog podrijetla vina (C.I.D.E.A.O.). Napisao je knjigu “Suvremeno vinogradarstvo”, a u koautorstvu sa skupinom suradnika još i “Vinogradi i vina Hrvatske”, te (Fazinić N.-Sokolić I. 1985.) “Moj vinograd i moje vino”, (Fazinić N.–Fazinić Melita, 1990.) “Stolno grožđe”, i (Fazinić N.-Milat V., 1994. “Hrvatska vina”.

Povezano

Loze

Loze je u sistematizaciji bilja hrvatski naziv roda (lat. Genus) kojemu je latinsko botaničko ime Vitis. Naime, ...

Tona

Tona je naziv mjerne jedinice čija je oznaka t (fizikalna veličina masa), koji se definira kao 1t = 1 Mg = 103kg. ...

Insekticidi

Insekticidi su sredstva kojima se uništavaju štetni insekti na poljoprivrednim kulturama (u skladištima i u drugim ...
Novosti