Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu

Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu su brojne i s obzirom na sastav raznolike. Ukupnu količinu tih tvari grožđe sadrži više od mošta kod kojega vrenje još nije počelo, a takav mošt više od mladog od taloga dekantiranog vina koje nastane iz tog mošta. Ukupne količine dušičnih tvari u vinu kreću se između 100 i 1000 mg/l, od čega najviše (od 50 do 250 mg/l) otpada na aminokiseline (kojima je opća formula NH2-R-COOH). Količina anorganskih dušičnih spojeva (u grožđu, a isto tako i u vinu) ovisi o sastavu tla i o vremenskim prilikama (poglavito o prisutnosti vode u tlu kojom će ti spojevi stići do lista i soka bobice). Među anorganskim dušičnim sastavinama najviše otpada na amonijske soli, količina kojih varira od 1 do 200 mg/l. Na prisutnost organskih sastavina značajnije utječe sorta, zdravstveno stanje grožđa, stupanj zrelosti grožđa i vremenske prilike u tijeku zriobe, te tehnološki postupak vinifikacije. Suprotno očekivanjima, vina proizvedena iz zdravog i zrelog grožđa, bogatija su dušičnim sastavinama od vina koja su proizvedena iz nedovoljno zrela i sivom plijesni napadnutog grožđa.

S obzirom da su kruti dijelovi grožđa (sjemenka i kožica bobice) bogatiji dušičnim sastavinama od soka (mošta), razumljivo je da će u pravilu u crnim (crvenim) vinima taj sadržaj biti veći s obzirom na to da se takva vina proizvode maceriranjem na komu. Bjelančevine (koje se u vinu ponašaju kao koloidi i koje imaju pozitivan električni naboj) u vinu s obiljem tanina (koji imaju negativan električni naboj), istaložit će. U bijelim vinima, u kojima je sadržaj taninskih spojeva znatno manji, taloženje bjelančevina postiže se dodatkom bentonita. Visokomolekularni spojevi (poput bjelančevina i albumoza) se hidroliziraju pa tako nastaju spojevi manjih molekula (peptoni, polipeptidi i amidi) iz kojih se daljnjom hidrolizom oslobađaju aminokiseline. Dio tih spojeva se jednako kao i bjelančevine, (ili pod utjecajem bistrila, ili pod utjecajem visokih odnosno niskih temperature) koagulira (i taloži u tijeku školovanja vina). Da se takve pojave ne bi dogodile kada vino već bude u boci, potrebno je provesti neophodne radnje prije punjenja (temperaturni test stabilnosti i prema potrebi bistrenje, hladnu stabilizaciju i filtriranje), o čemu naročito valja brinuti kada su u pitanju bijela mlada vina. Među dušične spojeve u grožđu, moštu i vinu valja ubrojiti i neke vitamine, enzime i ione NO3 i NO2.

Povezano

Kalcifikacija tla

Kalcifikacija tla još i kalcizacija,

Kuhano vino

Kuhano vino se priprema zimi tako da se vino duže ili kraće kuha. S obzirom da se slatka tvar među koje uz ostatak ...

Wine ACt in the Republic of Croatia

The Wine Act in force in the Republic of Croatia was passed by the Croatian Parliament and published in the ...
Novosti