Drosophila suzukii

Drosophila suzukii je znanstveni naziv jedne od oko tri tisuće vrsta kukaca svrstanih u porodicu Drosophilidae, rod Drosophila, od kojih se u hrvatskom jeziku najčešće i skoro isključivo do sada spominjala vrsta vinska mušica – Drosophila melanogaster. Najveći broj tih kukaca živi hraneći se sastavinama iz prezrelog i zgnječenog voća i povrća, odnosno voća koje gnjili i fermentira. Od spomenutog velikog broja, samo se dvije vrste svrstavaju među biljne poljoprivredne štetnike, od kojih je Drosophila suzukii čest štetnik ponajviše na koštuničavom (trešnji, šljivi, breskvi…) i jagodičastom (jagoda, kupina, malina…) voću. Taj je kukac (porijeklom iz jugoistočne Azije) do sada bio poznat kao štetnik na voćkama, ponajviše na trešnji i to u Japanu gdje se to voće cijeni i štuje, međutim u novije doba (najvjerojatnije transportom voća) stigao je i u Ameriku (oko 2008. god.), a malo zatim i u Europu i to ponajprije u Francusku i Španjolsku (2009. godine), a samo kratko nakon toga i u ostale zemlje Mediterana.

Međunarodna organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization čiji je akronim EPPO) o tome je alarmirala voćare i vinogradare, jer je napad evidentiran i na grožđu. S obzirom da ženka tog štetnika bušeći kožicu bobice (poglavito sorata kod kojih je ona tanka i mekana) da bi tu položila jaja, otvara put za napad plijesni i bakterija pa na tako oštećenom mjestu bobica trune, a tu bolest nazivamo kisela trulež. S obzirom da kod integrirane proizvodnje nije dopuštena uporaba insekticida (koji za borbu protiv ovog štetnika za sada u RH nisu registrirana zaštitna sredstva), preporuča se (tamo gdje se utvrdi prisutnost tog nametnika kojeg entomolog prepoznaje po pjegavim krilima mužjaka i građi zadka ženke), suzbijanje provoditi postavljanjem lovki i skupljanjem otpalih plodova. Svaku bolest i štetu bolje je spriječiti nego liječiti, pa pojavu ovog štetnika valja shvatiti ozbiljno i za to konzultirati fitomedicinara.

Povezano

Trs

Trs je isto što i čokot, panj i vinova loza. Vidi: Vitis vinifera L.

Antal

Antal (mađ.), stara mjera za obujam (75 l) i posuda za vino.
Novosti