Dokiseljavanje

Dokiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina (NN 2/05)] i dopušteno samo djelomično u zoni C3 i to za masulj, mošt i mošt u vrenju do granice od 1,5 g/l izraženo kao vinska kiselina, a za vina do granice od 2,5 g/l. Napomenimo da se djelomično otkiseljavanje može provoditi samo u zoni B, a djelomično otkiseljavanje i dokiseljavanje samo u zonama C1 i C2. Otkiseljavanje vina može se provoditi do granice od 1 g/l izraženo kao vinska, a mošt namijenjen koncentriranju može se djelomično otkiseljavati. Istovremeno dokiseljavanje i pojačavanje, kao i dokiseljavanje i otkiseljavanje istog proizvoda nije dopušteno.

Povezano

Ekskorioza

Ekskorioza crna pjegavost ili fomopsis, opaka bolest što napada ponajviše rozgvu ali i list vinove loze.

Kalcijev amonijev nitrat

Kalcijev amonijev nitrat je dušično mineralno gnojivo, koje uz dušik u obliku amonijskog nitrata sadrži i karbonate

Rum

Rum je sukladno Pravilniku o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN172/04.) svrstan u skupinu rakija što se ...
Novosti