Decimalni predmeci

Decimalni predmeci međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o mjernim jedinicama i mjerilima, decimalne mjerne jedinice tvore se samo od mjernih jedinica SI i, samo u iznimnim, posebno odobrenim slučajevima, za jedinice izvan SI. Oznaka i naziv predmetka piše se ispred osnovne jedinice, bez razmaka. Npr. hl (ili hL) hektolitar, dl (ili dL) decilitar, dag dekagram itd. Nazivi, oznake i vrijednosti predmetka za neke najčešće upotrebljavane decimalne jedinice su slijedeći:

mega, M 106 = 1.000.000
kilo k 103 =1.000
hecto (hekto)h 102 =100
deca (deka) da 101 = 10
deci d 10-1 = 0,1
centi c 10-2 = 0,01
milli (mili) m 10-3 = 0,001
micro (mikro) μ 10-6 = 0,000001
nano n 10-9 = 0,000000001

Primjenom predmetaka izbjegava se pisanje brojeva s velikim brojem znamenaka.

Povezano

Demižon

Demižon staklena, vrbovom šibom ili slamom opletena posuda, od jednog do deset galona (1 engl. galon = 4,564 l, 1 ...

Belamarić Šime Stojdrag

Belamarić, Šime Stojdrag “svršeni gospodar i kr. kotarski šumar I. razreda”, autor je knjige “Trsna pliesan ili ...

Korint crni

Korint crni je naziv besjemene sorte vinove loze koja se od antičkih vremena uzgaja u Grčkoj, (na obalama ...
Novosti