mjerni instrumenti

Nanometar

Označava se  nm, 10-9 m, ili 0,000.000.001 m. Čestice takve veličine zadržava, primjerice, membrana ultrafiltra. ...

Određivanje alkohola u vinu

Najčešće, najlakše i za praksu dovoljno točno, alkohol u vinu određuje se pomoću naprave, odnosno mjernog ...

Oe*

Oe* je akronim za Oechsleovu moštnu vagu.

Oeshleova

Oeshleova (čit. eksleova, kratica Oe°, od imena autora naprave Christiana Ferdinanda Oechslea) pokazuje približno ...

Pehar

Pehar(lat. bacar ili bicarium) je  naziv za „čašu” (kupu, ili takvu čašu manjeg sadržaja - kupicu, bokal) posebna ...

PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Ppt

Ppt (partes per trilion). Prag osjetljivosti ljudskog osjeta njuha za neke je sastavine vrlo nizak, pa se ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Sitnozor

Sitnozor je hrvatski naziv za napravu poznatiju u nas pod imenom mikroskop. Vidi: bakterije, Leewenhuk, Antony.

Tekućinska kromatografija

U analitičkoj kemiji se tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (engl. High performance liquid ...

Termometar

Termometar jegrčki naziv (od thermós, topao ili vruć i métron, mjera) za napravu kojom se mjeri toplina. Vidi: ...

Toplomjer

Toplomjer (grč. termometar) je naprava za mjerenje topline, (temperature). Toplina je jedan od oblika energije, a ...