Mjerne jedinice

L

L predstavlja više značenja: oznaka mjerne jedinice litra (što se označava i kao l) kratica za optički ...

Nano

Nano je predmetak – prefiks (lat. riječ u značenju patuljak) kojim se označava milijarditi dio neke fizičke ...

Oka

Oka (tur. okka), mjera za obujam (volumen) od oko 1,5 L, odnosno za težinu (masu) od 1,282 kg.

Otava

Otava (još i otavić), stari venecijanski naziv za obujam i to za osminu litre (1000:8=125 ml) ili polovicu ...

PH

PH je oznaka za broj koji je mjera aktualne (realne) kiselosti (odnosno bazičnosti) neke otopine, pa prema tome i ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Polić

Polić je mjera za vino (još i media pinta, mazana - od tal. mezzo=pola). Vidi: pint.

Politrenjak

Politrenjak je mjera za vino što odgovara otprilike količini od pola litre (polić, holba, pint).

Požunac

Požunac je stara mjera za vino kojoj je volumen jednak oki (tur. okka) ili približno 1,5 l. Požunac žita, za ...

Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno ...

Prirodni alkohol u vinu

Prirodni alkohol u vinu je oznaka za stvarnu količinu etanola u vinu, i to onu koja je nastala vrenjem šećera ...

Ral

Vidi: jutro.

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...

Salleronova tablica

Salleronova tablica jednako kao i Oechslova tablica služi za brzo preračunavanje areometrom očitanih stupnjeva (po ...

SI

SI je akronim (kratica) za Le System International d’Unites, tj. za oznaku Međunarodni sustav mjernih ...

Specifična težina

Specifična težina je broj koji pokazuje omjer težine i obujma (ili volumena, za koji koristimo oznaku V) neke ...

T

T je oznaka mjerne jedinice (m.j.) za masu – koja se naziva tona, a koja je izvan sustava SI i koja se definira kao

Taksonomija

Taksonomija (grč. tȁksis - red, nómos - zakon), je istoznačnica za do sada češće korištenu riječ sistematika. Riječ

Tona

Tona je naziv mjerne jedinice čija je oznaka t (fizikalna veličina masa), koji se definira kao 1t = 1 Mg = 103kg. ...

Unča

Unča (unca) je naziv s više značenja (npr. naziv za «pjeneze», mjera za zemljište), od kojih nas zanima činjenica ...