Cal

Cal (čit. kal) je oznaka za kaloriju donedavno korištenu, a sada (u skladu SI) napuštenu mjernu jedinicu za količinu topline. Gram kalorijom (g-cal) se je označavala ona količina toplinske energije koja je potrebna da bi se temperatura 1 grama vode, pri tlaku od 1 atm povisila za 1°C (od 15,5 na 16,5°C). Ta količina energije (gram kalorija) iznosi 4,187 J. Tisuću puta veća količina toplinske energije je kilo kalorija (kcal), a to je ona količina koja je potrebna da bi se za 1°C povećala temperatura 1 kg vode. Jedna kcal odgovara 4,1868 kJ. Sada važeća mjerna jedinica i za ovu fizikalnu veličinu je joule (džul), kojoj je oznaka J.

Povezano

Kadarka

Kadarka (istoznačnice gamza i dr.) prema tvrđenju ampelografa autohtona sorta vinogorja što se prostiru oko ...

Žutica vinove loze

Žutica vinove loze (tal. flavescenza dorata još označena kraticom FD, engl. grapevine yellows diseases, slov. trsna

Medijana

Medijana ( medijan, srednja vrijednost ili centralna vrijednost) je u teoriji vjerojatnoće jedna od središnjih ...
Novosti