Bireta

Bireta

Bireta (fr. burette), uska dugačka graduirana (stupnjevana) staklena cijev sa slavinom za ispuštanje tekućine, kojom se mjeri obujam utrošene otopine kod laboratorijske kemijske analize, na osnovi čega se izračunava sadržaj neke tvari u ispitivanom uzorku. Ovakav postupak kvantitativne volumetrijske kemijske analize naziva se titracija.

Povezano

Tipično

Tipično je (VT), oznaka koja približno odgovara opisu pod originalno.

Koncentrirani mošt

Koncentrirani mošt je nekaramelizirani mošt dobiven djelomičnom dehidracijom mošta dopuštenim postupcima, ...

Posluživanje vina

Posluživanje vina je posebna disciplina o kojoj ponešto mora znati svaki potrošač. Obuhvaća brojna znanja i ...
Novosti