Bakterije vina

Bakterije vina nisu samo uzročnici njegovih bolesti, kako to neupućeni misle, već su neke od njih korisni mikroorganizmi. To je jedan način njihove klasifikacije na patogene i korisne. Ponekad pak njihova aktivnost na razaranju organske tvari do neke granice koristi, a nakon toga šteti, pa suvremena tehnologija brine o tome. Rad bakterija inhibiraju (koče) SO2 (50 do 150 ppm), etanol u vinu (iznad 12 % vol.), nizak pH (3,7 do 3 i manje) i, dakako, temperatura (pasterizacija, sterilizacija). Vinarska mikrobiologija naročito u novije vrijeme osobitu pozornost poklanja izučavanju ove skupine jednostaničnih organizama (monera), pa su prema jednom od klasifikacija već sustavno razvrstane u posebno carstvo živih bića, kao i prema obliku (štapićaste, kuglaste, svinute ili svrdlaste), veličini (od 0,1 do 15 µm), načinu bojenja, njihovu odnosu prema zraku (aerobne, fakultativno aerobne, fakultativno anaerobne i anaerobne), sposobnosti da svojim enzimima razgrađuju jednu ili više sastojaka vina (homo i heterofermentativne) itd. Aerobne bakterije žive na površini vina i za nj su patogene (poput octenog vrenja), a anaerobne u vinu i među njima ima onih koje su u određenoj fazi zrenja vina od velike koristi (poput bakterija jabučno-mliječnog vrenja). Osnovni način borbe protiv patogenih bakterija jest održavanje čistoće, stvaranja anaerobnih uvjeta, sulfitiranje i filtriranje.

Povezano

Konvencionalna poljoprivreda

Konvencionalna poljoprivreda a jednako tako i konvencionalno (ustaljeno, tradicijski utvrđeno) vinogradarstvo, sve ...

Crkveni blagdani i vinogradarski i vinarski poslovi

Mnogi su v. i v. poslovi i svetkovine vezani uz crkvene godove svetaca, od kojih se ovdje citiraju oni ...

Aromatizirana pića na bazi vina

Aromatizirana pića na bazi vina su alkoholna pića koja se proizvode iz vina (koja su prisutna u gotovom proizvodu s
Novosti