Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

tlo

Izvor: Vinopedia
Inačica od 13:52, 18. siječnja 2013. koju je unio/unijela Vlatko Ignatoski (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži

je hranjiva osnova bilju i brojnim drugim živim bićima – bakterijama, gljivama, algama i životinjama. Nastaje kroz dugo vremensko razdoblje iz tvrdog plašta zemljine kore (litisfere) pod utjecajem brojnih pedogenetskih čimbenika (faktora) i izmjena stanja u tijeku razvoja (odnosno procesa).
Tvrdi kameni plašt Zemljine kore (kojeg s obzirom na nastanak razvrstavamo na eruptivni, sedimentalni i metamorfni) pod utjecajem klime, vode, zraka, nagiba (reljefa) i živih organizama usitnjava se i s obzirom na trajanje tih čimbenika i procesa razvrstava u mlađe i starije, pliće ili dublje, organskom tvari (humusom) i biogenim elementima bogatije ili siromašnije itd.
Ono se sastoji od krute (koju čine usitnjene čestice litosfere) i tekuće faze (kapljevina i plinova, pretežno zraka i vode), a odnos navedenih faza varira ovisno od strukture i drugih okolnosti i okvirno za plodna tla najčešće se kreće oko 60:20:20%
Struktura tla ovisi o kemijskom sastavu stijene iz koje se je razvilo i o razdoblju kroz koje su djelovali već spomenuti faktori i procesi, pa najčešće, s obzirom na fizikalnu strukturu govorimo

  • o skeletnom ili kamenom tlu, kod kojeg je više od pola pa do 90% čestica promjera većeg od 20 mm
  • šljunkovitom (još i skeletoidnom) nazivamo tla u kojima su čestice krute faze veličine od 2 do 20 mm prisutne do 50%
  • tla kod kojih je promjer krutih čestica veličine između 0,02 i 2 mm i prisutan u količini od 10 do 50% nazivamo pjeskovitm, odnosno pjeskuljama, a
  • kada je u tlu oko 60 do 70% čestica promjera 0,02, a manjih od 0,002 od 30 do 40% govorimo o ilovačama.
  • glinenim tlima nazivamo ona u kojima su čestice krute faze promjera manjeg od 0,002 mm (među kojima su i čestice koloidne veličine manje od jednog mikrometra<) zastupljene veše od 50%.

Od strukturnog sastava tla i o povezanosti navedenih čestica ovisi broj i veličina pora (u kojima se nalaze već spomenute kapljevine), a na to značajno utječe i količina organskih tvari (humusa) koja nastaje razgradnjom mrtve organske tvari (korijena, lišća i drugih dijelova uginulih biljaka i životinja, ili se gnojidbom (organskim gnojivima) unosi u tlo.
Tla u kojem je sadržaj humusa manji od 2 g/cm3 (stajskim gnojem, zelenom gnojidbom, tresetom, malčiranjem) valja obogatiti do razine od oko 3 do 4%, i to u skladu nitratne direktive.
Konačni proizvod razgradnje stijena i organskog sastava tla su ioni koji s obzirom na njihovo ispiranje i koncentraciju (OH i H) čine tlo bazičnim, neutralnim ili kiselim, o čemu poljoprivrednici i vinogradari moraju voditi računa.
Najplodniji sloj tla koji nazivamo mekota nalazi se u dubini od 10 do 30 cm, dok su zone ostalog vertikalnog presjeka tla tzv. zdravice višestruko veće.<br<Konačni proizvod razgradnje stijena i organskog sastava tla su ioni koji s obzirom na njihovo ispiranje i koncentraciju (OH i H) čine tlo bazičnim, neutralnim ili kiselim, o čemu poljoprivrednici i vinogradari moraju voditi računa. Neke se biljne vrste razvijaju na kiselim (npr. na podzolima), druge na blago bazičnim tlima, a najveći broj (među kojima i vinova loza) na neutralnim i blago kiselim tlima.
Neke se biljne vrste razvijaju na kiselim (npr. na podzolima), druge pak na blago bazičnim tlima, dok se njihov najveći broj (među kojima i vinova loza) najuspješnije uzgaja na neutralnim i blago kiselim tlima.
Nedostajuće mineralne sastavine (poglavito najznačajnije bioelemenate dušik, kalij, fosfor, kalcij i magnezij) koje se gube ispiranjem, odnosno berbom, rezidbom i otpadanjem lišća, također se tlu vraća dodatkom mineralnih i organskih gnojiva, a to valja obaviti u skladu propisa o zaštiti okoliša, podzemnih i pitkih voda. Orjentacijske količine navedenih (a to znači samo nekih) hranjivih tvari koje se berbom, rezidbom i opadanjem lišća sa trsa iznose sa površine od 1 ha vinograda svake godine, (ne prikazujući onaj dio koji se gubi ispiranjem u dublje horizinte tla) vidljive su iz slijedeće tablice

dušika (N) fosfora (P2O5) kalija (K2)
ubrano 100 dt grožđa, iznijeto je oko 12 - 16 kg 5 - 8 kg 25 - 40 kg
a rezidbom od oko 10 dt rozgve (drva) oko 8 -10 kg 2 -3 kg 8 – 10 kg
otpalim lišćem od oko 10 dt iznosi se iz tla oko 15 – 18 kg 3 – 5 kg 10 – 15 kg

Na strmim položajim (ponajviše kišom) nastala tla se ispiru na niže položaje (pa govorimo o nanosnim ili aluvijalnim tlima), a takve pojave izazivaju i drugi čimbenici od kojih spomenimo vjetar, (koje označavamo kao eolska tla) i čovjek (kada govorimo o antropogenim tlima). Sve te brojne fizikalne i kemijske promjene tla proučava znanost o tlu - pedologija, zalažući se za očuvanje u svijetu ograničenih obradivih, a to znači samo manjeg dijela od ukupnog kopnenih površina na Zemlji.
Od ukupne površine Zemlje (tj. od oko 510,065.284 km2) na kopneni dio otpada samo oko 29% (ili 148,939.063 km2), čiji je veći dio pod snijegom i ledom, pustinjama, šumama, kamenjarima, ljudskim naseljima itd., dok na obradive poljoprivredne površine, otpada tek oko petine navedenog kopnenog dijela.
U Republici Hrvatskoj, čija je kopnena površina oko 6,65 milijuna ha na obradive poljoprivredne površine (njive, vrtove, voćnjake, vinograde i livade) otpada oko 2 milijuna ha, a na ukupne poljoprivredne površine (obradive + neobradive – pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) oko 3 milijuna hektara. Od navedenih obradivih poljoprivrednih površina tek se oko 50% (ili oko milijun hektara) obrađuje.
Najplodniji sloj tla koji nazivamo mekota nalazi se u dubini od 10 do 30 cm, dok su zone ostalog vertikalnog presjeka tla tzv. zdravice najčešće višestruko veće.
Konačni proizvod razgradnje stijena i organskog sastava tla su ioni koji s obzirom na njihovo ispiranje i koncentraciju (OH i H) čine tlo bazičnim, neutralnim ili kiselim, o čemu poljoprivrednici i vinogradari moraju voditi računa. Neke se biljne vrste razvijaju na kiselim (npr. na podzolima), druge na blago bazičnim tlima, a najveći broj (među kojima i vinova loza) na neutralnim i blago kiselim tlima.

Osobni alati